Софтуер за адвокати и адвокатски кантори

Tag Archives: възможности

Възможности

АДВОКСИ осигурява следните възможности:

· КЛИЕНТИ – модул за регистрация на клиентите на кантората с пълни данни за техните представители и контакти с тях.
· ПРОЕКТИ – регистър на всички правни услуги, по които се работи в кантората и техните параметри.
· ДОКУМЕНТИ – организатор за класифицирано съхранение на цялата входяща, изходяща кореспонденция и съставените от кантората документи по всеки проект.
· КАЛЕНДАРИ – дневник на съдебни заседания, срещи и задачи с възможности за напомняне за предстоящи събития.
· КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – проверка за свързаност на лицата.
· ТАЙМЕР
· ОТЧЕТИ И ОСТОЙНОСТЯВАНЕ – модул за реално отчитане на извършените дейности от всеки адвокат и служител по конкретен проект, както и разноски по проектите.
· БЮДЖЕТИ – модул за съставяне на предварителен бюджет на всеки проект с детайлно описание на предстоящите адвокатски хонорари и разноски.
· ФАКТУРИ – модул за издаване на проформа фактури и фактури. Информацията се попълва автоматично въз основа на отчетената работа или в свободен формат. Осигурена е възможност за следене на плащанията.
· Отчитане и разпределение на приходите и разходите на кантората, ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ.
· СПРАВКИ – много богати възможности за обобщена или подробна информация въз основа на данните въведени във всички модули, с контролирани нива на достъп и възможност за експортиране в PDF или Excel формат и отпечатване. Системата предлага както стандартни справки, така и възможност за динамичното им съставяне и модифициране самостоятелно от крайния потребител.
· ГРАФИКИ и АНАЛИЗИ – графични статистики и сравнителни анализи за: ОТРАБОТЕНОТО ВРЕМЕ, ДОХОДНОСТТА, ЗАЕТОСТТА обобщено или с детайлизация по клиенти, служители, типове дейности и много други параметри.
· ПРОВЕРКА НА ПРАВОПИСА
· ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП

АДВОКСИ ще улесни Вашата дейност и обслужването на Вашите клиенти, като в същото време Ви осигурява контролиран достъп, точност, пълнота и безотказност при въвеждане, поддържане и ползване на информацията.

Нашата компютърна програма за адвокати и адвокатски кантори успешно работи в реални условия в кантори на Ваши колеги от 2006 година и се радва на отлични отзиви.